Or³a cieñ (Eagle’s shadow)

Автор мелодии: Varius Manx
Wi-dzia-³am o- r³a cieñ
6 7 8 (9) 8 7
Do gó-ry wzbi³ siê ni-czym wiatr
6 7 8 (9) (10) (9) 8 7
Nie-bo to je-go ¶wiat
7 (7) 6 7 (7) 6
Z ob³okiem tañ-czy³ w ¶wie-tle dnia
7 (7) 6 7 (7) 6 6

Related Images:

Добавить комментарий