HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Gםםג people אנ&

Gםםג people אנ&

Неопределенный Блюзовая Для начинающих
Неопределен Неопределенная Неопределено
4 4  3  3- 4 4- 5 6- 6  5  5- 4- 5
ת פק חו את ה
עי ני ים, תס
תכ לו ס  ביב
4 3- 3  3- 4  4- 5  6- 6 5 5- 6 5
פה ו שם נג מר
ה חו רף ו נכ
נס א ביב
5 5 4- 5 5- 6- 6 5  4- 4 4- 6- 6
ב ש דה ל יד ה 
ד רך יש כ בר
דג ניות
5- 5 4- 5 5- 6- 6 5 4- 4 4- 4- 5
אל ת גי דו לי
ש כל זה לא י 
כול ל היות
5 5- 6  6- 5   5 5 4- 4 4- 3
א נ שים טו 
בים ב אמ צע ה
דר ך
3- 4 4-  4  6  6- 5
א נ שים טו
בים מ  אוד
5 5- 6   6- 5  5 5  4- 4 4- 3 
א נ  שים טו
בים יודעים
את ה דר ך
3- 4 4- 4-  5  5 4
ו  אי תם אפ שר
ל צעוד

איש אחד קנה
לי ספר בן
מאה שנה
איש אחר בנה
כינור שיש
בו מנגינה
ואישה טובה
אחרת לי
נתנה את שמה
ומאז אני
בדרך שרה
במקומה
     אנשים
טובים...
איש אחד
יבנה לי גשר
כדי לחצות
נהר
איש אחר
יצמיח יער
במורדות
ההר
ואישה טובה
אחרת, אם
יהיה קשה
רק תצביע אל
האופק
ותבטיח ש -
     אנשים
טובים...
וממש כמו
צמחי הבר
הבודדים
הם עוצרים
תמיד את
החולות
הנודדים
הרקיע
מתבהר, וכבר
אפשר לראות
אנשים על אם
הדרך מחכים
לאות
     אנשים
טובים...

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий