Vdol po Piterskoi (tremolo)

The numbers in parenthesis () are
slurred together.

To play this on a diatonic use one
number lower than listed, except
for the -3, this should be replaced
with a -3'.

-7   -6 7 (-66) -5
Vdol po Pi-ter-skoi
-7 -9 -8 (-77)(-6-5-7-6)
po da-ro-zhin-kye
6   6   6  (-55)(-44)
po Tverskoi-Yam-skoi
  -6 -5 (56)(-46) -3
s ka-la-kol-tshi-kom


Pyishit milinikoi
ko mnye gramotku
vyest' nye radostnu:

"Nye sidyi, Dunya,
pozno vetsherom,
ty' nye zhgi svyetshi
vosku yarovo!

Ty' nye zhgi svyetshi
vosku yarovo-
ty' nye zhdi k sibye
druga milovo!"

Vdol po Piterskoi,
po darozhinkye,
po Tverskoi-Yamskoi
s kalakoltshikom
Жанр: Фолк
Тип гармошки: Тремоло
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: G

Добавить комментарий