Purihin ang Panginoon (unfinished)

Автор мелодии: The Filipino Catholics
PURIHIN ANG PANGINOON

(KORO)
Purihin ang Panginoon,
3 5 6 6  5d 5 4d 4
Umawit ng kagalakan,
4 5d 6d 6d 6 5d 5 4d 
At tugtugin ang gitara
3 4 3 4  4d 5 6 4
At ang kaaya-ayang lira.
5 5  5d 5 4d 4 3d 4d 5 
Hipan ninyo ang trumpeta.
3 5 5d 5d 5d 5 4d 4

Sa ating pagkabagabag,
4d 5d 5 5 5d 6 4 4
Sa Diyos tayo'y tumawag.
4d 5d  5 5  5d 6 4
Sa ating mga kaaway,
4 4d 4  4 4d 5 3 4
Tayo ay Kanyang iniligtas!
5 5 5d 5 4d  4 3d 4d 5 

(KORO)

Ang pasaning mabigat,

Sa ‘ting mga balikat.

Pinagaan ng lubusan

Ng Diyos na Tagapagligtas!


(KORO)

(KODA) Hipan ang trumpeta ...
Жанр: Религиозные
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий