Michiyuki (Theme from Loveless)

Автор мелодии: Hikita Kaori
7 -7 -6 -6 -6
Se-tsu-naa-sa no
7 -7 -6 -6 -6
ka-gi-ri ma-de
-7 -6 6 5 -5 6
da-ki-shi-me-te mo.
7 -7 -6 -6 -6
I-tsu-ma-de mo
7 -7 -6 -6 -6 
hi-to-tsu ni wa
7 -8 8 -9 8 8
na-r-e-na-ku-te.

8 -8 7 7 -7 7
Ya-sa-shi-sa yo-ri
8 -8 7 7 -7 7 
fu-ka-i ba-sho de.
-7 7 -8 -8 7 -7
Fu-re-a--u no wa 
7 -8 8 -9 8 
i-ta-mi da-ke.
7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -7 -7 6 -6 6
Fu-ta-ri wo mu-su-n-de ku-da-sa-i.

7 -8 8 8  8 8 -10 8 8 8 -8
Bo-ku-ra wa mou yu-me wo mi-na-i
7 -8 8 8 8 8 8 -10 8 8 -8
To-ma-do-i na-ga-ra te wo to-tte.
-7 7 -8 -8 -8 -8 -8 9 8 -8
Zan-ko-ku na yo-sa-ke no hou he.
7 -8 8 -9 8 
A-ru-ki-da-su.

7  -8 8  8 8 8 -10 8 -8
Hon-tou no ko-to-ba wa ki-tto.
7 -8  8  8 8 8 8 -10 8 -8
Hon-tou no se-ka-i no do-ko-ka.
-7 7 -8 -8 -8 -8 -8 9 8 8 -8
Bo-ku-ra no mu-ku-chi na yo-ru ni.
7 -8 8 -9 8 
Hi-so-n-de-ru.
8 -8 7 -7 7
I-ma ma ki-tto.

Добавить комментарий