Kaija

Автор мелодии: Bruìis
http://www.youtube.com/watch?v=v7owfq1BIhk


-4 5 5 5 5 5 -5 5 -4 4 4 4 -3 4 4 -3 4 -3 -3"

-4 -3" -4 -4 5 -5 -5 5 -4

5 5 5 4 4 -3 4 -4 -3 4

-3" 4 -4 -4 -4 5 -3" 4 4 

5 -5 5 5 5 5 -5 5 -4

4 -4 5 5 -4 5 -4 5 5

5 5 5 4 4 -3 4 -4 -3 4 

-4 5 5 5 5 5

5 -5 5 -4 4 4 -3 4 4 -3 4 -3 -3"

-4 5 5 5 5 -5 5 -4 4

4 4 -3 4 4 -3 4 -4 4 -3 -3"

-4 -3" -4 -4 5 -5 -5 5 -4

5 5 5 5 5 -5 5 -4 -4 -4 4 -4 5 5 -4 5 -4 5 5

5 5 5 4 4 -3 4 -4 -3 4

-3" 4 -4 -4 -4 5 -3" 4 4 

to be continued

.---------------------------------.
| Lyrics 
| Nometas uz mana balkona margâm 
| Kaija no jûras un projâm skrien
| Tâ tu atnâci mani sargât,
| Projâm aizgâji kâ arvien.
| Kad tu atkal atpakaï nâksi
| Redzçsi jûrmalu kailu un sçru, 
| Un tu dvçseli meklçt sâksi,
| Kuru tev vakar vçl vaïâ vçru..
| 
| Bet tâ kaija virs jûras lido
| Dvçsele nosala, kad biju viens
| Tumšo, tumšo ûdeòu vidû
| Vientuïas zelta ugunis spîd..ugunis spîd.
|
 ____________________________________
Жанр: Поп
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Высокая
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий