Akdeniz Kýyýlarýnda

Автор мелодии: Samih RIFAT
4 6  -5 6  -5  -4 4
Yaslý gittim, þen geldim,
6  -6 -7 7 -7 -6 6
Aç koynunu ben geldim,
6 6  6  -6 6  -5  5
Bana bir yudum su ver,
6  -4 5 -5 -5  4 4
Çok uzak yoldan geldim.

Diðerleri de bu notalarla devam ediyor.
Others goes with these tabs.

Korkma, açýl! Þen yurdum,
Daðlara ordu kurdum;
Açýk denizlerine,
Süngümle kilit vurdum.

Rüzgârlardan atým var,
Þimþekten kanadým var,
Göðsümde al yapýlý,
Gazilik beratým var.

Rüzgâr bana at oldu,
Þimþekler kanat oldu,
Eðilin gökler dedim,
Bulutlar kat kat oldu.

Irmaklar gibi taþtým,
Yalçýn kayalar aþtým,
Hakk\'a þükürler olsun,
Geldim sana ulaþtým.

Varsýn, yansýn ocaðým,
Kurtuldu al sancaðým,
Bayraðýmýn altýnda,
Ben hür yaþayacaðým.

Deniz, deniz, Akdeniz!
Sularý berrak deniz,
Karþýda yâr aðlýyor,
Gideyim, býrak deniz!

Açýldý Kale yolu,
Göründü Gelibolu,
Býrak beni gideyim,
Orasý yârla dolu.

Yürü ey þanlý Gazi!
Kýlýcý kanlý Gazi!
Meriç seni bekliyor,
Büyük ünvanlý Gazi!
Тип гармошки: Блюзовая

Добавить комментарий