HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Why does the zebra wear pajamas

Why does the zebra wear pajamas

Mashina

Детские мелодии Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
Mi yode’a madu’a velamah

Loveshet hazebrah pyjama


 3 4  5 5  -4 4 3
Ki beboker yom rishon 
 3 -3 4 -4
Hazebrah kamah
5  5   -4 4 3
Pashtah et hapyjama
-4 4  5 -5 5
Lavshah min hastam
4  -4 6  4 4 4 
Michnasaim vechultzah
 3 4 3   4 -4 4
Ach miyad hi hirgishah
4  4 -4 -4 5 -5
She’ein hi merutzah
4 -4 5 -4 5 -5
Miherah velavshah

Chorus
-5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5
Py-jam-a pyjam ma-ma pyjam ma-ma
-4 4 -4 4 4 4 
py-ja py-jam-ma-ma


Beboker yom sheni
Hazebrah kamah
Pashtah et hapyjama
Lavshah be simchah
Et bigdei hahitamlut
Ach oi davkah bah
Machalat ha’atzalut
Miherah velavshah

(Chorus)

Beboker yom shlishi
Hazebrah kamah
Pashtah et hapyjama
Tarchah vetarchah

Umadedah lah sarbal
Ach hayah zeh begged
Cham umesurbal
Miherah vealvshah

(Chorus)

Beboker yom revi’i
Hazebrah kamah
Pashtah et hapyjama
Lavshah besimchad begged yam
Ach oi vavoi
Hi kiblah machalat yam
Miherah velavshah

(Chorus)
5  5 5 5 5 5 5 5
Na na na na na na na na (repeat)


Beboker yom chamishi
Hazebeah kamah
Pashtah et hapyjama
Amdah umadedah lah simlat milemala
Ach miyad uveterem
Beterem hitraglah lah
Miherah velavshah

(Chorus)

(lines 3,4,5,6 are played slowly)
Be’erev shabat
Hazebrah kamah
Ach beterem pashtah et hapyjama 
Yashvah vechashvah
Im kedai leyom echad bilvad
Letro’ach velil’bosh et simlat hashabat
Yashvah vechashvah vechashvah vechashvah
Vechashvah ad motz’ei shabat

Ume’az mi she’lo sho’el madu’a velamah
Loveshet hazebrah pyjama

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий