Shenandoah

3 4 4 4 -4 5 -5 -6 6 
Oh Shen-an-doah, I long to hear you, 
 
7-7 -6 6 -6 6 5 6 
A-a-way, you rol-ling riv-er, 
 
 6 -6 -6 -6 5 6 5 -4 4 
Oh Shen-an-doah, I long to hear you, 
 
-4 5 4 5 -6 6 
A-way, we're bound a-way, 
 
 4 -4 5 4 -4 4 
'Cross the wide Mis-sour-i.

Добавить комментарий