Shanandoah

Unkown

Фолк Хроматическая Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
-4 6  6  6  <-6  <7 -7 <8  -8   
Oh She-nan-doah, I  long to hear you

10 <-9  <8  -8  <8 -8 <7 -8
A  -   way  you roll-ing riv er 

-8 <8 <8  -8 <7  -8  <7 <-6  6
Oh She-nan-doah, I would be near you

6  <-6 <7  6  <7  <8 -8 
Way a - way, I’m bound a - way,

  6  <-6 <7  6 <-6 6
‘Cross the wide Mis-sou-ri

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий