Sen no Yoru wo Koete (Theme from Bleach)

Aqua Timez

Неопределенный Неопределенный Неопределена
Неопределен Неопределенная Неопределено
Piano Intro
9 -9 8 -9 8 7
9 -9 8 -9 8 7
9 -9 8 -9 8 7 -7 -8 7


7  7 7 7 -8 7 -8 8 7
Sen no yo-ru o k-o--e-te
7 7 7 7  9 -9 8 -8
a-na-ta ni tsu-tae-ta-i
7  7 7 7  7 -8 7 -8
Tsu-tae-na-kya na-ra-na-i
7 -8 8 -8 7
ko-to ga a-ru.

7 7 9  8  8 8 8 
Ai-sa-re-tai de-mo aisou 
8  -8 7
to shi-nai
9 8  8  8   8 
So-no kuri-kaeshi no 
8 -8 8 -8  7 7 
na-ka o sama-yo-tte.

7  7  7 -8 8 -9 
Boku ga mit-su-ke-ta 
8 -8 7 -7 7 -8
ko-tae wa hi-to-tsu 
8 7 -7 7 -7 -6  6
ko-wa-ku-ta-tte ki-zu
-4 6 -6 5
tsu-i-ta-tte.
4 4 4  4 4 4 4
Su-ki na hi-to ni wa 
-5 -5 -5 -5  5  4  4
su-ki-tte tsu-tae-run da.

7 -7 7 -7 -6 6 7 -7
Ki-mo-chi o ko-to-ba ni 
-8 7 8 -8 -9 8 -9 9
su-ru no wa ko-wa-i yo.
8 -8 -8 7 7 7 7 7 7
De-mo su-ki na hi-to ni wa
-9 -9 -9 -9 -9  8  7
su-ki-tte tsu-tae-run da.

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий