Rewrite (Theme from FullMetal Alchemist)

Автор мелодии: Asian Kung-Fu Generation
Guitar Cord Intro
-8 -8 -8 7 7 7 9 9
-8 -8 -8 7 7 7 9 9

Guitar Picking Part
-6 8 -10 -10 9 -9 9 -9
-6 8 -10 -10 9 -9 9 -9

-5 -9 8 -8 -6 6
Ki-shin-da o--moi o
-5 -5 -6 -6 6 -5 6 -6
ha-ki-da-shi-ta i--no wa.
-6  -9 8  -8 -6  6
Son-zai no shou-mei ga
-5 -5 -6 -6 6 -5 -5
ho-ka-ni na-i ka-ra.

-5 -9 8 -8 -6 6
Tsu-kan-da ha-zu no
-5 -5 -6 -6 6 -5 6 -6
bo-ku no mi-ra--i w-a.
-6 -9 8 -8 -6 6
Son-gen to ji-yuu de
-5 -5  -6 -6 6 -5
mu-jun shi-te-ru yo.

Guitar Intermission
-6 8 -10 -10 9 -9 9 -9
-6 8 -10 -10 9 -9 9 -9

-5 -9 8 -8 -6 6
Yu-gan-da zan-zou o
-5 -6 -6 6 -5 6 -6
ke-shi-sa-ri-tai no wa.
-6 -9 8 -8 -6 6
Ji-bun no gen-kai o
-5 -5 -6 -6 6 -5 -5
so-ko ni mi-ru ka-ra.

-5 -9 8 -8 -6 6
Jii-shi-ki ka-jou na
-5 -5 -6 -6 6 -5 6 -6
bo-ku no ma-do ni w-a.
-6 -9 8 -8 -6  6
Kyo-nen no ka-ren-da,
-5 -5 -6 -6 6 -5 -5
hi-tsu-ke ga na-i yo.

7  -10 -8 -8 -9 -9 -10
Keshi-te, ri-ra--i-to-shite.
-8 -8 -9 -10 9  -10 9
Ku-da-ra nai chou-gen-sou.
-8  -8 -9 -10 9 -10 9 -10
Wasu-re-ra--nu son-zai-kan o.

-8  -8 -9 -10 -8 -8 -9 -9 -10 
Kishi-ka-i--sei, ri-ra--i-to-shite.
-8 -8 -9 -10 9 -10 9
i--mi no nai sou-zou mo
-8 -8 -9 -10  9 -10  9 -10 
ki-mi o nasu gen-dou-ryo-ko.
9  -10  9 -9 9
Zen-shin zen-rei o,
-9 9 -9
ku-re yo.

Добавить комментарий