Hateshinaku Tooi Sora Ni

Автор мелодии: Sakamoto Takanori
5 -5 6 6 6 -6 6 -5 5 -5 5 
Ha te shi na ku to o i sa ra ni 
5 5 -4 4 -4 4  4 -3 3  4 -45
A ri ga to u no ki mo chi da ke
5 -4 3  4 -4 4 -3 4 -3 -4 4 5 -4 4 -4
to do ku you ni ryo u te hi ro ge te wa ra u
5 -5 6 6 6 -6 6 -5 5 -5 5 
chi i sa ku te ko wa re so u na
5 5 -4 4 -4 4 4 -3 3 4 -45
i no chi no ka ke ra o ki mi mo
5 -4 3 4 -4 4 -3 4 -3 -4 4 5-544
bo ku mo hi tot su zu tsu mo te i ru
4  -5 -5 4 -5 4 -5 5
shin jit su no hi ka ri wa
4 4 -4 4 4 4 -4 4 -4 5
a ka ru sa o ma shi te i ku
4 4 -5 -5 4 4 -4 4 5 -4 4 5 -4 4
ya mi wa ki e sa ri ki mi no ko ko ro ga
-3 -4 4 5 -4 4 -4
mi ra i o te ra su
5  5 -4 4 -4 5 6 -6 6 5 
hi tot su ya ku so ku shi yo u
5  5 -4 4 -4 5 6 -6 6 5
bo ku wa ko ko de i ki te ru
5 5 -4 4 4 -4 4 4
a ru ga ma ma de i i 
-2  3 -3 3 3 -2  5 -5 -4 4 -4
mit su me yo u mas shi ro na i ro
5 5 -4 4 -4 5 6 -6 6 5
o mo i wa ya ga te it su ka
55 -4 4 -4 5 6 -6 6 5
un me i ni ta do it su ki
5 5 -4 4 4 -4 4 4 -3 5 -5 -4 4 4
ka gi ri na i tsu yo sa mit su ke ru n da
5-5 6  6 6 -6 6 -5 5 -5 5
shin jit su o mo to me ru n da
5 5 -4 4 -4 4 4 -3 3 4 -45
ka na shi mi ni u chi hi shi ga re
5 -4 3 4 -4 4 -3 4 -3 -4 4 5-4 4 -4
ta to shi te no ma ke so u na yo ru de mo
4  -5 -5 4 -5 4 -5 5 
shou do u wa shi zu ka na
4 4 -4 -4 4 4 -4 4 4 5
to ki no ha ka de u ma re te 
4 4 -5 -5 4 4 -4 4 5 -4 4 5 -4 4
ka ku go o ki me to ki mi no ko ko ro wa 
-3 -4 4 5 -4 4 -4
su be te o ka e ru
5  5 -4 4 -4 5 6 -6 6 5
hi tot su ya ku so ku shi yo u
5 5 -4 4 -4 5 6 -6 6 5
bo ku wa ko ko de i ki te ru
5 5 -4 4 4 -4 4 4
a ru ga ma ma de i i
-2 3 -3 3 3 -2  5 -5 -4 4 -4
mit su ne yo u mas shi ro na i ro
5 5 -4 4 -4 5 6 -6 6 6
o mo i wa ya ga te it su ka
55 -4 4 -4 5 6 -6 6 5
un me i ni ta do it su ki
5 5 -4 4 4 -4 4 4 -3 5 -5 -4 4 4
ka gi ri na i tsu yo sa mit su ke ru n da
Тип гармошки: Тремоло
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий