Circenîša Ziemassvçtki

Автор мелодии: Raimonds Pauls
Circenîša ziemassvçtki(Cricket's Christmas) Latvian Christmas song 
Words by latvian poet: Aspâzija
Song composed   by: Raimmonds Pauls

Mp3 file: http://yy.lv/download.php?f=75884

4   4 -4 4 -3  4 -3" -3"
Dzied circenîtis aizkrâsnç
-5   -5 6  -5 5  5 4 4 
Nâc, puisît, mâtei azotç.
-6  -6 -6 -6  -6o  -6 6 6
Ak,  neprasi: nav maizîtes,
 6    6   6  6 -6  6 -5 -5  <-- Play 3x 
Skat, skat, tur laukâ zvaigznîtes!
-5  5 -4  4  4   4  4
Lai citiem riekstiòš, pîrâdziòš,
4   -5  5  -4 4  4 4 4
Mums, lûk, tur logâ mçnestiòš!
 4   4  -4  4 -3  4 -3" -3"
Tâds mîïš, balts, apaïš Mçnestiòš,

-5 -5 6  -5 5 -5 4   4  <-- Play 3x    
Tik spoži citiem nespîd viòš!
-6   -6 -6  -6 6o   -6 6   6
Beidz raudât, dçliò, rimsties nu,
6  6  6  6 -6  6 -5 -5
Es tad ko jauku stâstîšu:
-5  5 -4  -4 4  4 4 4
Mçs runci ratos iejûgsim,
-5 5 -4 -4  4  4 4    <-- Play 3x 
Uz mçnestiòu nobrauksim.
 4  4  -4  4 -3  4 -3" -3"
Tur bûs tev spožas  spçlîtes,
-5  -5 6  -5 5  -5 4 4
Bûs runcim zelta pelîtes,
-6  -6 -6 -6 6o   -6 6 6   
Tev  iedos sidrab’ šaut’nîti
6  6  6  6 -6  6 -5 -5 <-- Play 3x 
Un vçl ar zelta  gailîti.
-5  5 -4  -4  4   4 -5 5 
Pie sâniem bûs tev  zobentiòš
 -4  4 4  4 4   4 4 -4 
Un rokâ sarkans karodziòš.
 4    4 -4   4 -3"   -3" -5 -5
Miedz, puisît, aizmiedz   azotç
6  -5 5 -5 4  4 -6 -6  <-- Play 3x 
Kâ circenîtis aizkrâsnç. 
-6 -6 6o 6 6 6 6 6 6 6 -6 
6 -5 -5 -5 5 -4 -4 4 4 4 4 -5 5 -4 -4 4 4 4 4 4 4 4 4 -3
4 -3"-3" -5 -5 6 -5 5 -5 4 4 -6 -6 -6 -6 6o -6 6 6 6 6 6 6 6 -6
6 -5 -5 -5 5 -4 -4 4 4 4 4 -5 5 -4 -4 4 6 -6 -5 -5
Жанр: Праздничные
Тип гармошки: Блюзовая

Добавить комментарий